Health and Safety / ความปลอดภัย

18/8 Stainless Steel

Klean Kanteen products are constructed from high-quality, 18/8, food-grade stainless steel, meaning 18% chromium and 8% nickel. They make stainless steel strong and highly resistant to stain or rust. Because stainless steel is easy to clean, durable, inert, and sanitary, it is the material of choice in the food and beverage industry

สเตนเลสสตีล 18/8

ผลิตภัณฑ์ Klean Kanteen ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดอาหารคุณภาพสูง 18/8 ซึ่งประกอบด้วยโครเมียม 18% และนิเกิล 8% ทำให้สเตนเลสสตีลแข็งแรงและทนทานต่อรอยเปื้อนหรือสนิมสูง เนื่องจากสเตนเลสสตีลทำความสะอาดง่าย ทนทาน ไม่เฉื่อย และถูกสุขลักษณะ จึงเป็นวัสดุที่เลือกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

90% Recycled Stainless Steel

Most Klean Kanteen products are now made with 90% post-consumer certified recycled stainless steel which is comprised of reclaimed industrial stainless steel equipment, and domestic/daily life products (i.e., kitchen appliances, tableware, etc.). The remaining 10% is “pure” or pre-consumer stainless steel inclusive of scraps from the production of other products.

สเตนเลสสตีลรีไซเคิล 90%

ผลิตภัณฑ์ Klean Kanteen ส่วนใหญ่ผลิตจากสเตนเลสสตีลรีไซเคิลหลังการบริโภคที่ผ่านการรับรอง 90% ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สเตนเลสสตีลอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน/ชีวิตประจำวัน (เช่น เครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ) ส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นเสเตนเลสสตีล “บริสุทธิ์” หรือก่อนบริโภค รวมถึงเศษจากการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Do Klean Kanteens have an interior lining?

No, because all Klean Kanteen products are made from high quality, food-grade stainless steel. Since stainless steel is inherently safe for food and beverage contact, no plastic or epoxy linings are necessary, and they are naturally free of BPA, lead and other harmful substances.

Klean Kanteen มีการเคลือบภายในหรือไหม่

ไม่มี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Klean Kanteen ทั้งหมดผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดอาหารคุณภาพสูง เนื่องจากสเตนเลสสตีลมีความปลอดภัยสำหรับการสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่ม จึงไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติกหรืออีพ็อกซี่เคลือบภายใน อีกทั้งยังปราศจากสาร BPA สารตะกั่ว และสารอันตรายอื่นๆ โดยธรรมชาติ

What is Klean Coat?

Our Klean Coat® finish (on our bottles with colors and prints) is a clean powder coat that is 4X more durable than our previous paint finish. We used GreenScreen® to score ingredients by their level of safety and ingredients that did not meet our standards for contact with people and the environment were eliminated.

สารเคลือบ Klean คืออะไร

ผิวเคลือบ Klean® ของเรา (บนขวดที่มีสีและลายพิมพ์) เป็นสีฝุ่นที่สะอาดซึ่งมีความทนทานมากกว่าการเคลือบสีก่อนหน้านี้ถึง 4 เท่า เราใช้ GreenScreen® ในการให้คะแนนส่วนผสมตามระดับความปลอดภัยและส่วนผสมที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของเราสำหรับการสัมผัสกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมจะถูกกำจัดออกไป

Why aren’t hot beverages recommended with any straw caps?

We caution using hot beverages with our caps with straws, because the steel portion of the straw will become hot to the touch. Also, it’s trickier to regulate the flow of hot contents through a straw.

ทำไมจึงไม่แนะนำให้ใช้เครื่องดื่มร้อนกับ Straw Cap

เราแนะนำให้ระวังการใช้เครื่องดื่มร้อนกับฝาที่มีหลอด เนื่องจากส่วนที่เป็นเหล็กของหลอดจะร้อนเมื่อสัมผัส นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการไหลของเครื่องดื่มร้อนผ่านหลอดได้ยากก่า

Do Klean Kanteens Contain BPA/BPF/BPS?

All Klean Kanteen products and coatings are food-grade and non-toxic. They are free of lead, phthalates, and bisphenols (like BPA). Our 18/8 stainless steel means that it is 18% chromium and 8% nickel and the rest carbon steel, no heavy metals. Our flexible components are made of silicone. We test the materials before, during and after manufacturing to ensure content and have third-party testing regularly.

Klean Kanteens มี BPA/BPF/BPS หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และสารเคลือบของ Klean Kanteen ทั้งหมดเป็นเกรดที่ใช้กับอาหารได้และปลอดสารพิษ ปราศจากสารตะกั่ว สารทาเลท (Phthalate) และบิสฟีนอล (เช่น BPA) สเตนเลสสตีล 18/8 ของเรา หมายความว่ามีโครเมียม 18% และนิกเกิล 8% และที่เหลือเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน ไม่มีโลหะหนัก ส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นของเราทำจากซิลิโคน เราทดสอบวัสดุก่อน ระหว่าง และหลังการผลิตเพื่อให้มั่นใจในวัสดุ และมีการทดสอบโดยบุคคลที่สามอย่างสม่ำเสมอ

Why do Klean Kanteen Caps have Plastic?

Our goal is to make reusable products appealing for everyday use, so we offer caps made from safe, BPA-free polypropylene (pp#5). These caps are lightweight, smooth and quiet to operate, and meet our high standards for quality, durability, and design. The Wide Loop and TKWide Loop caps are PP #5 on the outside, but an all-stainless interior, so drink contents never touch the plastic.

ทำไมฝา Klean Kanteen มีส่วนประกอบของพลาสติก

เป้าหมายของเราคือทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้น่าดึงดูดสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราจึงนำเสนอฝาขวดน้ำที่ทำจากโพลิโพรพิลีนที่ปลอดภัยและปราศจาก BPA (pp#5) ฝาปิดเหล่านี้มีน้ำหนักเบา ทำหน้าที่ได้ดีและเงียบ และตรงตามมาตรฐานระดับสูงของเราในด้านคุณภาพ ความทนทาน และการออกแบบ ฝาปิด Wide Loop และ TKWide Loop เป็น PP #5 ที่ด้านนอก แต่ด้านในเป็นสเตนเลสทั้งหมด ดังนั้นเครื่องดื่มภายในจึงไม่สัมผัสกับพลาสติก

What Does “Vacuum Insulated” Mean?

To make an Insulated Klean Kanteen, we first construct an inner and outer bottle, which are sealed together and welded shut to be completely airtight. Then the bottle is placed in a high-power vacuum oven which removes all the air from the gap in between the inner and outer bottle. Since there’s nothing to conduct heat across the gap, vacuum insulation is more effective than foam or other common insulating materials like Styrofoam, a derivative of plastic. Vacuum insulation works so well, it is the technology of choice for cryogenic storage tanks and other high-performance insulating vessels. Our vacuum insulated Kanteens can keep your beverages hot or cold for hours.

“ฉนวนสุญญากาศ (Vacuum Insulated) ” หมายถึงอะไร?

ในการทำ Klean Kanteen แบบมีฉนวน ขั้นแรก เราสร้างขวดด้านในและด้านนอก ซึ่งผนึกเข้าด้วยกันและเชื่อมปิดเพื่อให้อากาศเข้าไม่ได้ จากนั้นวางขวดไว้ในเตาอบสุญญากาศกำลังสูง ซึ่งจะไล่อากาศทั้งหมดออกจากช่องว่างระหว่างขวดด้านในและด้านนอก เนื่องจากไม่มีสิ่งใดนำความร้อนผ่านช่องว่าง ฉนวนสุญญากาศจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าโฟมหรือวัสดุฉนวนอื่นๆ ทั่วไป เช่น สไตโรโฟม ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของพลาสติก ฉนวนสุญญากาศทำงานได้ดี เป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับถังเก็บความเย็นและภาชนะฉนวนประสิทธิภาพสูงอื่นๆ ขวดน้ำ Kanteens ฉนวนสูญญากาศของเราสามารถเก็บเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นได้หลายชั่วโมง

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.